ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลต้นแบบ หลักสูตรการสอน (Project Approach)

 


 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

อาณาเขตโรงเรียน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ ณ ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็นต เนื้อที่ 1 ไร่ ไร่3 งาน 73ตารางวา ถ.อนุภาษภภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมื่อง จังหวัดภูเก็ต 83000
อาคารเรียนเป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย
• ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง
• ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง
• ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
• ห้องวิชาการ จำนวน 1 ห้อง
• ห้องศูนย์สื่อการเรียน จำนวน 1 ห้อง
• ห้องจัดเตรียมอาหาร จำนวน 1 ห้อง
• ห้องอาหาร จำนวน 1 ห้อง
• ห้องพัสดุ จำนวน 1 ห้อง
• ห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ห้อง
• ห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 8 ที่นั่ง
• ห้องน้ำครู 2 ห้อง จำนวน 4 ที่นั่ง
• มีลานเอนกประสงค์และสนามเด็กเล่น

– ทิศเหนือ ติดกับ โรงพยาบาลพญาไท
– ทิศใต้ ติดกับ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
– ทิศตะวันออก ติดกับ ชุมชนสะพานร่วม 1
– ทิศตะวันตก ติดกับ ชุมชนเคหะ

             เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2551 สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เพื่อรับรองการศึกษาระัดับปฐมวัย(4-6 ปี) ซึ่งดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540(ม.43,288และ289) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ม.41) พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ม.16(9) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2896 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) มาตรา 50(6) และหนังสือราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0312.1/ว1642 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2537 จึงจัดตั้ง
โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เลขที่ 38/1 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภ-อเมือ จังหวัดภูเก็ต ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2531 โดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงนามในประกาศโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ ณ ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต ก่อสร้างด้วยงบมูลนิธิ ฮิลฟ์เวิร์ด ประเทศออสเตรีย (Hilfswerk Austria)โดยการประสานงานผ่านสถานทูตออสเตรีย ประเทศไทย ที่เห็นน้ำใจอันดีงาม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างฃาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยสึนามิ ในปี พ.ศ.2547 จึงประสงค์ตอบแทน โดยสร้างสูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวภูเก็ต ในพื้นที่ชุมชนสะพานร่วมและเกาะสิเหร่ ที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก
มูลนิธิฮิลฟ์เวิร์ค ประเทศออสเตรีย เ็ป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาำกำไร ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ประฃาชนทั่วโลกที่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามหรือภัยพิบัติในลักษณะของการช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาในระยะยาว ขณะนี้มีการดำเนินงานอยู่ใน 32 ประเทศ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ ทางด้านมนุษยธรรม การฟื้นฟูสภาพชีิวตความเป็นอยู่
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความช่วยเหลือด้าน สาธารณสุข การศึกษา และด้าน การท่องเที่ยวในปีการศึกษา 2551 ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเ็ก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 เป็นพื้นฐานในการดำเนินการปีการศึกษา 2552
ตามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ใน
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สาขา วิชาการศึกษา
ปฐมวัย รับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ และจัดการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร การวางแผน การรับนักเรียนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การดูแลนักเรียน การประเมินผล

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-4497 แฟกซ์ 0-7621-4497 E-mail : satitpattana@hotmail.com


 


-