ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวั (อ่าน 29) 21 ก.ย. 61
เรื่อง เมนูอาหาร (อ่าน 20) 21 ก.ย. 61
ขอบเขตของงานจ้าง ( Term of Reference : TOR ) การจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิ (อ่าน 23) 21 ก.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 25) 21 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 221) 03 เม.ย. 61
เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อ่าน 237) 29 มี.ค. 61
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิทดสอบความพร้อม ห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอบจ.สาธิตร (อ่าน 346) 21 ก.พ. 61
เรื่อง การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 333) 05 ก.พ. 61
เรื่อง การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 378) 05 ก.พ. 61
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 387) 13 ก.ย. 60
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภ (อ่าน 393) 22 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assesment : SAR ) โรงเรียนอบจ.สาะิตร่วมพัฒนา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 395) 15 มิ.ย. 60
เเข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 397) 02 มิ.ย. 60
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 416) 12 เม.ย. 60
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 336) 24 มี.ค. 60
เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 397) 07 มี.ค. 60
การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 512) 19 ม.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อ่าน 422) 13 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเเละมีสิทธิได้รับการได้รับคัดเลือก (อ่าน 349) 13 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.สา (อ่าน 419) 29 ก.ย. 59
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก) (อ่าน 504) 05 เม.ย. 59
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันรับสมัคร คลิ๊ก) (อ่าน 450) 05 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 569) 08 มี.ค. 59
เรื่อง การรับนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 641) 14 ม.ค. 59
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาจัดกิจกรรม "ลอยกระทง" เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบไป (อ่าน 559) 25 พ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใน วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 495) 20 พ.ย. 58
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง (อ่าน 490) 29 ต.ค. 58
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 554) 27 ต.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่น ๆ (นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่ว (อ่าน 485) 06 ต.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่น ๆ (นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) สำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่ (อ่าน 438) 06 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่น ๆ (นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) ส (อ่าน 481) 03 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบ (อ่าน 613) 03 เม.ย. 58
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้ที่นี่ คลิ๊ก !!! (อ่าน 540) 06 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง การรับนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 601) 06 ก.พ. 58
ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่น ๆ (นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) สำหรับนักเรียน (อ่าน 498) 07 ต.ค. 57
เรื่อง โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (อ่าน 513) 05 ต.ค. 57