คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม
ครู คศ.1
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวสุชาวดี คงไข่ศรี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวบูราณี อาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวนิศาชล กาละสังข์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4