ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวเยาวนุช เรืองดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการฝ่ายพัสดุ

นายสรวิทย์ พรหมคง
ผู้ช่วยนักวิชาการฝ่ายการศึกษา

นางสาวอัญชลี เพ็งพาจร
เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี